جلسه ستاد تربیتی

جلسه ستاد تربیتی جامعه تعلیمات اسلامی در محل دبیرستان با حضور معاونت تربیتی جامعه تعلیمات استان یزد استاد آبایی و مدیریت دبیرستان آقای باشی زاده و کادر آموزشگاه برگزار گردید