تجهیز کتابخانه آموزشگاه

با توجه به تاثیر کتاب های کمک آموزشی به روند یادگیری دانش آموزان، آموزشگاه جدیدترین کتاب های کمک آموزشی را تهیه کرده و با کمک دو مشاور گرانقدر آقایان اسلامیان و سلیمی کتابخانه دبیرستان را تجهیز کردند .