برگزاری مراسم ۱۳ آبان در دبیرستان

برگزاری مراسم ۱۳ آبان در دبیرستان پسرانه حضرت سیدالشهدا دوره دوم در صبحگاه بصیرت با سخنرانی دهقان چناری معاون تربیتی با موضوع جهاد اکبر و جهاد اصغر و مقاله خوانی دانش آموز مثنوی پیرامون روز دانش آموز