برگزاری امتحانات نهایی

برگزاری امتحانات نهایی در حوزه امتحانی دبیرستان پسرانه حضرت سیدالشهدا دوره دوم واحد چمران