انتخابات شورای دانش آموزی

انتخابات شورای دانش آموزی دوشنبه مورخ 1402/8/15 راس ساعت 9 صبح در دبیرستان حضرت سید الشهداء برگزار گردید