انتخابات شورای دانش آموزی برگزار گردید

انتخابات شورای دانش آموزی برگزار گردید و تعداد پنج نفر اعضاء اصلی و دو نفر علی البدل به شرح زیر و با رای گیری داخلی اعضاء ، انتخاب شدند
سید سپهر حدادیان رئیس شورا
امیر مهدی حیدری نایب رئیس شورا
ابوالفضل ثنایی :منشی شورا
امیر حسین محمدی پور :اعضاء شورا
سید علیرضا حسینی: اعضا شورا
امیر حسین صادقیان زاد: اعضاء علی البدل
محمد متین مثنوی: اعضاء علی البدل